About Us

ประวัติสมาคม (History)

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ถือกำเนิดในปี 2518 โดยการรวมกลุ่มของเจ้าของโรงงานผลิตปุ๋ยผสม 10 โรง ปัจจุบันสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยขยายเครื่อข่าย ทั้งจำนวนสมาชิก และกำลังผลิต เป็น 40 โรงงาน ซึ่งสามารถผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสมแบบคลุกเคล้า (Bulk Blending Fertilizer) , ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ ประมาณ 2-2.5 ล้านตันต่อปี

ผู้ที่เริ่มก่อตั้งสมาคมผู้ผลิตปุ๋ยไทย คือคุณเชษฐ ตันสกุล ส่วนนายกสมาคมคนปัจจุบัน คือคุณวรารัตน์ วีรยวรางกูร จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี และมีประวัติการทำงานที่ยาวนานดังต่อไปนี้

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.2524 – พ.ศ.2532 ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี-การเงิน บริษัทเอกชน
เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง วาย.วี.พี.กรุ๊ป
ปี พ.ศ.2543 บริษัท นิณี จำกัด

กิจกรรมเพื่อคืนคุณสังคมและแผ่นดิน
– ปี พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน คณะกรรมการสมาคมดินและปุ๋ย
– ปี พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบนุสรณ์)
– คณะกรรมการสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย

ปี พ.ศ. 2549-2550 อุปนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย
ปี พ.ศ. 2556-2557 อุปนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย
ปี พ.ศ. 2558-2559 นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย

พันธกิจ (Mission)

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ได้มีการผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับปุ๋ย เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและประเทศชาติโดยส่วนรวม การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับภาครัฐบาลขยายกว้างขวางโดยมิจำกัดอยู่เพียงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เท่านั้น ยังรวมไปถึงความสัมพันธ์องค์กรและมูลนิธิอื่นๆ โดยให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการจัดงานเพื่อสังคม และจัดสัมนา เพื่อพัฒนาความรู้เชิง วิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่สมาชิกอยู่เสมอ

Thai Fertilizer Producer Trade Association encourages to revise laws on fertilizers, for the benefit of society, of country as a whole and among members of fertilizer producer, Develop relationship and cooperation with government sectors such as, Ministry of agriculture and Industry, Ministry of Commerce, other associations, organizations, and foundations, by sponsoring and helping in social works. Develop academic knowledge among members continuously.

วิสัยทัศน์ (Vision)

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาสมาชิก ในการยกระดับมาตรฐานการผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรของไทยได้ใช้ปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพทัดเทียมกับปุ๋ยของต่างประเทศ เกษตรกรสามารถส่งออกผลผลิตทางการ เกษตรแข่งขันกับนานาประเทศได้ และช่วยเหลือกสมาชิกในการแก้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ, การพัฒนา วิชาการ, เทคโนโลยีการผลิต และติดต่อประสานงานกับภาครัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิต พัฒนาปัจจัย การผลิตด้านการเกษตรอีกด้วย

Thai Fertilizer Producer Trade Association has the following objectives, to promote, to support and develop members’ activities in upgrading production standard and fertilizers, distributing channel. Thus, enabling Thai farmers to use good fertilizers with the same quality as that of imported fertilizers. The farmers will then be able to export agricultural products competitively with other countries. To help the members solve different problems and give advices related to their business operations, as well as coordinate with government sectors, supporting academics research on factors influencing agricultural production is also one of our important objective.

วัตถุประสงค์สมาคม (Objective)

1. ส่งเสริมการผลิตและจำหนายปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร

2. สนับสนุนช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ เจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงสอดส่อง  ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าปุ๋ยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

3. ส่งเสริมงานวิจัย งานปรับปรุงการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี และให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาด

4. ประสานความสามัคคี ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม ประเทศชาติ และสนองตอบนโยบายราชการ