About Us

ประวัติสมาคม (History)

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ถือกำเนิดในปีพ.ศ. 2518 โดยการรวมกลุ่มของเจ้าของโรงงานผลิตปุ๋ยผสม 10 โรง ปัจจุบันสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยขยายเครือข่าย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 45 บริษัท ซึ่งสามารถผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสมแบบคลุกเคล้า (Bulk Blending Fertilizer), ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ ประมาณ 2-2.5 ล้านตันต่อปี

ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย คือ คุณเชษฐ ตันสกุล  ประธานบริหาร บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมปุ๋ยและโรงสีข้าว จำกัด

นายกสมาคมคนปัจจุบัน คือ คุณวรารัตน์ วีรยวรางกูร  กรรมการบริหาร วาย.วี.พี.กรุ๊ป

คุณวรารัตน์ วีรยวรางกูร จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี และมีประวัติการทำงานที่ยาวนาน ดังต่อไปนี้

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ.2524 – พ.ศ.2532   ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี-การเงิน บริษัทเอกชน และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง วาย.วี.พี.กรุ๊ป
ปี พ.ศ.2543   ก่อตั้งบริษัท นิณี จำกัด
ปี พ.ศ. 2549-2550   อุปนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย
ปี พ.ศ. 2556-2558   อุปนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย
ปี พ.ศ. 2558-2560   นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมัยที่ 1
ปี พ.ศ. 2560-2562   นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมัยที่ 2
ปี พ.ศ. 2563-2565   นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมัยที่ 3

กิจกรรมเพื่อคืนคุณสังคมและแผ่นดิน
– นักอนุรักษ์ดินและน้ำ
– ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ทรงคุณวุฒิ) โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)
– คณะกรรมการสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุ๋ย
– นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย

พันธกิจ (Mission)

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ได้มีการผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายปุ๋ย เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและประเทศชาติโดยส่วนรวม การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับภาครัฐบาลขยายกว้างขวาง โดยมิจำกัดอยู่เพียงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น ยังรวมไปถึงความสัมพันธ์องค์กรและมูลนิธิอื่นๆ โดยให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการจัดงานเพื่อสังคม และจัดสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่สมาชิกอยู่เสมอ

Thai Fertilizer Producer Trade Association encourages to revise laws on fertilizers, for the benefit of society, of country as a whole and among members of fertilizer producer, Develop relationship and cooperation with government sectors such as, Ministry of agriculture and Industry, Ministry of Commerce, other associations, organizations, and foundations, by sponsoring and helping in social works. Develop academic knowledge among members continuously.

วิสัยทัศน์ (Vision)

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสมาชิก ในการยกระดับมาตรฐานการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรของไทยได้ใช้ปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพ ทัดเทียมกับปุ๋ยของต่างประเทศ เกษตรกรสามารถส่งออกผลผลิตทางการเกษตรแข่งขันกับนานาประเทศได้ และช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ, การพัฒนาวิชาการ, เทคโนโลยีการผลิต และติดต่อประสานงานกับภาครัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิต พัฒนาปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรอีกด้วย

Thai Fertilizer Producer Trade Association has the following objectives, to promote, to support and develop members’ activities in upgrading production standard and fertilizers, distributing channel. Thus, enabling Thai farmers to use good fertilizers with the same quality as that of imported fertilizers. The farmers will then be able to export agricultural products competitively with other countries. To help the members solve different problems and give advices related to their business operations, as well as coordinate with government sectors, supporting academics research on factors influencing agricultural production is also one of our important objective.

วัตถุประสงค์สมาคม (Objective)

1. ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร

2. สนับสนุนช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ เจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงสอดส่อง  ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าปุ๋ยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

3. ส่งเสริมงานวิจัย งานปรับปรุงการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานที่ดี และให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาด

4. ประสานความสามัคคี ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และสนองตอบนโยบายราชการ