คณะกรรมการ สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย 2563-2565

ผังกรรมการ2563-2565

1. คุณวรารัตน์ วีรยวรางกูร              กรรมการบริหาร วาย.วี.พี.กรุ๊ป                                  ตำแหน่งในสมาคมฯ   นายกสมาคมฯ 
2. คุณรัตนา ตันสกุล                        กรรมการบริหาร หจก.รังสิตเศรษฐกิจการเกษตร   ตำแหน่งในสมาคมฯ   อุปนายก
3. คุณโสภิต สุทิน                             รองประธานกรรมการบริหาร ศักดิ์สยามกรุ๊ป           ตำแหน่งในสมาคมฯ   อุปนายก
4. คุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย                รองกรรมการบริหาร บจก.ปุ๋ยไวกิ้ง                            ตำแหน่งในสมาคมฯ   เลขาธิการ
5. คุณสุขุม มาเจริญรุ่งเรือง            กรรมการบริหาร บจก.สามัคคีพัฒนา                        ตำแหน่งในสมาคมฯ   รองเลขาธิการ
6. คุณเพ็ญนิดา โรจนสกุล              กรรมการบริหาร บจก.ทูเดย์ เฟอร์ทิไลเซอร์            ตำแหน่งในสมาคมฯ   เหรัญญิก
7. คุณมาริชสา สิริธราโชติ              กรรมการบริหาร บจก.แฟร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย)       ตำแหน่งในสมาคมฯ   นายทะเบียน
8. คุณวรัญญา บุญวิวัฒน์                กรรมการบริหาร บจก.วิวัฒน์กสิกิจ                           ตำแหน่งในสมาคมฯ   ประชาสัมพันธ์
9. คุณธันย์ชนก สุวรรณประเสริฐ   กรรมการบริหาร บจก.ชีวาเคม                                   ตำแหน่งในสมาคมฯ   ปฏิคม