คณะกรรมการ สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย 2565-2567

                   รูปผังกรรมการ65-67
1. คุณวรัญญา บุญวิวัฒน์              กรรมการบริหาร บจก.วิวัฒน์กสิกิจ                                  ตำแหน่งในสมาคมฯ   นายกสมาคมฯ 
2. คุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย               ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บจก.ปุ๋ยไวกิ้ง            ตำแหน่งในสมาคมฯ   อุปนายก
3. คุณธันย์ชนก สุวรรณประเสริฐ  กรรมการบริหาร บจก.ชีวาเคม                                ตำแหน่งในสมาคมฯ   อุปนายก
4. ดร.สุขุม มาเจริญรุ่งเรือง            กรรมการบริหาร บจก.สามัคคีพัฒนา                             ตำแหน่งในสมาคมฯ   เลขาธิการ
5. คุณศิรศรณ์ สุวรรณนภาศรี       กรรมการบริหาร บจก.ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์             ตำแหน่งในสมาคมฯ   รองเลขาธิการ
6. คุณเพิ่มพูน โรจนสกุล               กรรมการบริหาร บจก.ทูเดย์ เฟอร์ทิไลเซอร์                   ตำแหน่งในสมาคมฯ   เหรัญญิก
7. คุณศิร เตชะเพิ่มผล                   รองกรรมการผู้จัดการ บจก.ปุ๋ยพัฒนกิจ                   ตำแหน่งในสมาคมฯ   นายทะเบียน
8. คุณกัญวิกรณ์ สุทิน                   กรรมการบริหาร บจก.ศักดิ์สยามอินเตอร์เนชั่นแนล            ตำแหน่งในสมาคมฯ   ประชาสัมพันธ์
9. คุณฝนธิป ศรีวรัญญู                  CEO บจก.ไอออนิค                                                      ตำแหน่งในสมาคมฯ   ปฏิคม