Newsletter

02
24
Feb
20 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมัยที่ 19 ครั้งที่ 3/2563
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมัยที่ 19 ครั้งที่ 3/2563 เพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา ม.เกษตรฯ บางเขน "
Posted in: Newsletter,
01
23
Feb
18 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1/2563
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการทั้ง 3 ส่วน, การกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ, การร่างประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ, การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินและตรวจติดตาม ตลอดจนการจัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรมวิชาการเกษตร "
Posted in: Newsletter,
01
11
Feb
30 มกราคม 2563 การประชุมแผนการจัดทำโครงการส่วนลดราคาปุ๋ย
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าร่วมการประชุมแผนการจัดทำโครงการส่วนลดราคาปุ๋ย โดยกรมวิชาการเกษตรได้เชิญสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ เพื่อวางแผนการดำเนินการ ในส่วนของวิธีการดำเนินการและช่องทางการกระจายสินค้า เพื่อให้ถึงมือเกษตรกร เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการเพาะปลูก ตามนโยบายของภาครัฐ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ กรมวิชาการเกษตร "
Posted in: Newsletter,
01
11
Feb
10 มกราคม 2563 การประชุมจัดทำส่วนลดราคาปุ๋ย
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าร่วมการประชุมเรื่องการจัดทำส่วนลดราคาปุ๋ย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เชิญสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการเพาะปลูก ตามนโยบายของภาครัฐ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "
Posted in: Newsletter,
01
11
Feb
8 มกราคม 2563 การประชุมจัดทำส่วนลดราคาปุ๋ย
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าร่วมการประชุมเรื่องการจัดทำส่วนลดราคาปุ๋ย ตามที่สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ได้เชิญสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการเพาะปลูก ตามนโยบายของภาครัฐ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร "
Posted in: Newsletter,
30
24
Dec
23 ธันวาคม 2562 – การเยี่ยมชมโรงงานเอเซียอุตสาหกรรมปุ๋ยและโรงสีข้าว
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย นำคณะสมาชิกเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตปุ๋ยและการสาธิตเครื่องตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย ณ โรงงานเอเซียอุตสาหกรรมปุ๋ยและโรงสีข้าว ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถือเป็นกิจกรรมในโครงการสมาชิกสัมพันธ์ตามนโยบายของสมาคมฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิก เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าปุ๋ยระหว่างสมาชิก "
Posted in: Newsletter,
11
29
Nov
27 พฤศจิกายน 2562 – กรมส่งเสริมการเกษตรเยี่ยมชมโรงงาน YVP
" ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอความอนุเคราะห์นำคณะเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตปุ๋ย ณ โรงงานวาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับประเทศ โดยผู้เข้าร่วมมาจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6, สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพฯ, สำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ยในการขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 "
Posted in: Newsletter,
1
26
Nov
25 พฤศจิกายน 2562 – 8th CAC Asia Summit
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย (TFPTA) เข้าร่วมงาน 8th CAC Asia Summit ของสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และ CCPIT CHEM, organizer เป็นงานประชุมสุดยอดผู้นำของอุตสาหกรรมเคมีเกษตรในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 เป็นเวทีที่รวบรวมข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการขึ้นทะเบียน และการตลาดสารเคมีทางการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย และมีการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร เครื่องมือ และนวัตกรรมทางการเกษตร และพบปะผู้เชี่ยวชาญในวงการเคมีเกษตรจากนานาประเทศทั่วโลก ในการนี้ผู้แทนของสมาคมฯ คือ ดร.สุขุม มาเจริญรุ่งเรือง รองเลขาธิการสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Product Demands of Fertilizers in Thailand" เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ กทม. "
Posted in: Newsletter,
visaman5
22
Nov
1 พฤศจิกายน 2562 – การประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกครั้งที่ 1/2562
" เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย (TFPTA) ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกครั้งที่ 1/2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตลอดสมัยของคณะกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน ซึ่งหมดวาระลงในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นั้น และดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมประจำปี 2562-2564 ซึ่งนางวรารัตน์ วีรยวรางกูร ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ต่อเป็นสมัยที่ 3 พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บอกเล่าเก้าสิบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุ๋ยที่ผู้ประกอบการต้องรู้” โดยวิทยากร ว่าที่ร.อ.ธีระ เตชเจริญพานิช รองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าวโดยตรง อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ในการนำความรู้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนและพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยของประเทศให้มีศักยภาพสูงขึ้นเป็นลำดับต่อไป "
Posted in: Newsletter,
1
03
Oct
28 กันยายน 2562 – การเยี่ยมชมโรงงานรังสิตเศรษฐกิจการเกษตร
" เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย (TFPTA) ได้นำคณะสมาชิกของสมาคมเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปุ๋ยตามโครงการสมาชิกสัมพันธ์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าปุ๋ย ณ โรงงานของ หจก.รังสิตเศรษฐกิจการเกษตร ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี "
Posted in: Newsletter,
01
06
Sep
27 สิงหาคม 2562 – การประชุมหารือร่วม 4 สมาคมเกี่ยวกับกฎหมายปุ๋ย
"เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ทางสมาคม TFPTA ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายปุ๋ย ร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 4 สมาคม ประกอบด้วย 1) สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย 2) สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร 3) สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย และ 4) สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย (TFPTA) ณ ร้านอาหารโพลาโพล่า ถ.งามวงศ์วาน กทม. โดยมีประเด็นที่ร่วมหารือได้แก่ 1.การขอแก้ไขพ.ร.บ.ปุ๋ย มาตรา 32(5) 2.ภาครัฐมีนโยบายให้ ปตท.ดำเนินการวิจัยและพัฒนาปุ๋ยสั่งตัดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 3.ภาครัฐมีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณายกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด (พาราควอต, คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต) 4.ติดตามความคืบหน้าโครงการ Q-producer (โครงการผู้ผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพ) 5.การเข้าพบอัยการสูงสุดเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ปุ๋ย "
Posted in: Newsletter,
1
09
Jul
3-5 กรกฎาคม 2562 – ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 6
3-5 กรกฎาคม 2562 - ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 6 "สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม รวมทั้งจัดนิทรรศการภายในงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน"
Posted in: Newsletter,
1
01
Apr
22 มีนาคม 2562 – ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อรายงานการปฏิบัติงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “หน้าที่ของนายจ้างต่อประกันสังคมและสิทธิของลูกจ้างที่ได้จากประกันสังคม” โดยนายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “3E กับภาษีของผู้ประกอบการ” โดยวิทยากรจากกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Ballroom A โรงแรมมารวย การ์เด้น ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. "
Posted in: Newsletter,
พบอธิบดี21ม.ค.62_190121_0030
02
Feb
21 มกราคม 2562 – เข้าพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยนำคณะกรรมการ เข้าพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์) เพื่อสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่ง พร้อมทั้งรับทราบนโยบายเกี่ยวกับปุ๋ยและเคมีเกษตร ร่วมกับอีก 3 สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย, สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร, สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ กรมวิชาการเกษตร "
Posted in: Newsletter,
7thCACAsiaSummit_190131_0004
02
Feb
21 พฤศจิกายน 2561 – งาน 7th CAC Asia Summit
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าร่วมงาน 7th CAC Asia Summit ของสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และ CCPIT Sub-council of Chemical Industry เป็นงานประชุมสุดยอดผู้นำของอุตสาหกรรมเคมีเกษตรในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7 เป็นเวทีที่รวบรวมข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการขึ้นทะเบียน และการตลาดสารเคมีทางการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย และมีการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร เครื่องมือ และนวัตกรรมทางการเกษตร และพบปะผู้เชี่ยวชาญในวงการเคมีเกษตรกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ในการนี้คุณสุขุม มาเจริญรุ่งเรือง รองเลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Perspective of Local Fertilizer Production in Thailand" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ "
Posted in: Newsletter,
S__5521451
02
Feb
13-20 พฤศจิกายน 2561 – ท่องเที่ยว/ศึกษาดูงาน อิสราเอล-อียิปต์
"สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิสราเอล-อียิปต์ ดินแดนมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของสมาชิกผู้ผลิตปุ๋ย โดยเข้าเยี่ยมชมโรงงานโพแทช DEAD SEA WORKS และการเกษตรที่ทันสมัยของโลก พร้อมทั้งชมวัฒนธรรมของประเทศอิสราเอลและประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2561"
Posted in: Newsletter,
2YVP30Aug
10
Sep
30 สิงหาคม 2561 – พรรคประชาธิปัตย์เยี่ยมชมโรงงานวายวีพี
"สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ได้นำคณะกรรมการของสมาคมฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนของพรรคประชาธิปัตย์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยของบริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เพื่อเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน ให้เข้าใจในกระบวนการผลิต กระบวนการกระจายสินค้าปุ๋ย กระบวนการควบคุมคุณภาพปุ๋ยในทุกๆ ขั้นตอน และรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตามที่ได้มีการเข้าพบนายกสมาคมฯ พร้อมสมาชิก ไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อขอรับทราบในประเด็นปัญหาของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องการให้ภาครัฐดำเนินการในอนาคต เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยและเกษตรกรของประเทศต่อไป [/vc_column_text]
Posted in: Newsletter,
ประชุมกม.ปุ๋ย9ส.ค.61_180822_0019
03
Sep
9 สิงหาคม 2561 – ประชุมหารือการขอเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายปุ๋ย
"สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิสราเอล-อียิปต์ ดินแดนมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของสมาชิกผู้ผลิตปุ๋ย โดยเข้าเยี่ยมชมโรงงานโพแทช DEAD SEA WORKS และการเกษตรที่ทันสมัยของโลก พร้อมทั้งชมวัฒนธรรมของประเทศอิสราเอลและประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2561"
Posted in: Uncategorized,
50614(1)
03
Sep
10 กรกฎาคม 2561 – ประชุมหารือคณะทำงานจัดทำยกร่างแก้ไขกฎหมายปุ๋ย

“สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ได้จัดประชุมหารือคณะทำงานจัดทำยกร่างแก้ไขกฎหมายปุ๋ย เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำยกร่างแก้ไขกฎหมายปุ๋ย และหาข้อสรุปภายในสมาคม เพื่อเสนอยังกรมวิชาการเกษตรให้จัดการสัมมนา และหารือร่วมกันต่อไประหว่างสมาคมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและส่วนราชการ โดยมีการประชุมไปเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น ถ.พหลโยธิน กทม.”

Posted in: Newsletter,
S__11780237
12
Jul
3 กรกฎาคม 2561 – พรรคประชาธิปัตย์ขอเข้าพบนายกสมาคม
ด้วยพรรคประชาธิปัตย์ได้นำคณะเข้าพบนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เพื่อขอทราบประเด็นปัญหาต่างๆ ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมปุ๋ย ที่ต้องการให้ภาครัฐนำไปจัดทำเป็นนโยบายและแก้ไขในอนาคต ณ อาคารสมาคมนิสิตเก่าม.เกษตรฯ กทม. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา
Posted in: Knowledge,