Newsletter

Screenshot_20220602-121649_Zoom (1)
2 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

สมาคมฯได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาของสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมัยที่ 19 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565  ผ่านระบบ Zoom Meeting

Posted in: Newsletter,
27 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2565

สมาคมฯได้มีการประชุมหารือคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 4/2564 เพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของสมาคมฯ และเตรียมความพร้อมจัดงานประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อรับรองคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

Posted in: Newsletter,
โปสเตอร์สัมมนาออนไลน์_ปุ๋ยเคมีปี65 ราคา ปริมาณ และผลกระทบ_11พ.ค.65_edit
11 พฤษภาคม 2565 เสวนาออนไลน์-ปุ๋ยเคมีปี 65: ราคา ปริมาณ และผลกระทบ

สมาคมฯ โดย คุณธันย์ชนก สุวรรณประเสริฐ กรรมการสมาคมฯ และ คุณวรัญญา บุญวิวัฒน์ กรรมการและว่าที่นายกสมาคมฯคนใหม่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “ปุ๋ยเคมีปี 65: ราคา ปริมาณ และผลกระทบ” ของสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

Posted in: Newsletter,
Screenshot_20220412-133540_Webex Meet (1)
12 เมษายน 2565 ประชุมหารือผลกระทบจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน

สมาคมฯ โดยคุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณวรัญญา บุญวิวัฒน์ กรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกับกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ที่มีผลกระทบต่อภาคเอกชน ในภาคการเกษตร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ผ่านระบบ WebEx

Posted in: Newsletter,
LINE_ALBUM_ประชุมใหญ่สามัญ31มี.ค.65_220401_48
31 มีนาคม 2565 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564

สมาคมฯจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563-2564 และเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่วาระปี 2565-2567 พร้อมบรรยายพิเศษจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กทม.

Posted in: Newsletter,
LINE_ALBUM_ประชุมกรมการค้าภายใน29มี.ค.65_220401_0
29 มีนาคม 2565 ประชุมราคาปุ๋ย-กรมการค้าภายใน

สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมหารือกับกรมการค้าภายใน เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับสูงขึ้น  เนื่องด้วยผลจากการคว่ำบาตรประเทศที่ผลิตวัตถุดิบแม่ปุ๋ย ทำให้ปริมาณการนำเข้าปุ๋ยเคมีลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

Posted in: Newsletter,
20220221_143038
21 กุมภาพันธ์ 2565 บรรยายสถานการณ์ปุ๋ยให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร
" สมาคมฯ โดย คุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณธันย์ชนก สุวรรณประเสริฐ กรรมการสมาคมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยของกรมส่งเสริมการเกษตร ในหัวข้อ "สถานการณ์ปุ๋ยและธุรกิจปุ๋ยเพื่อชุมชน" ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับประเทศ หลักสูตร "รู้ดิน รู้ปุ๋ย และขับเคลื่อน ศดปช.สู่ความสำเร็จ" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 "
Posted in: Newsletter,
S__52133900
18 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าพบเยี่ยมคารวะผู้ก่อตั้งสมาคมฯ
" คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ คุณเชษฐ ตันสกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ในโอกาสนี้ได้ขอข้อคิดเห็น แนวคิด และคำแนะนำถึงแนวทางในการดำเนินงานของสมาคมฯ เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารงานสมาคมฯ ต่อไปในอนาคต "
Posted in: Newsletter,
24 พฤศจิกายน 2564 ประชุมทำประชาพิจารณ์ร่างประกาศสารปรับปรุงดิน

สมาคมฯ โดยคุณอรรณพ ตันสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ คุณบรรจบ หนูฤทธิ์ คณะทำงาน เข้าร่วมประชุมทำประชาพิจารณ์ เกี่ยวกับร่างประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ของสนง.คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564

Posted in: Newsletter,
20 กรกฎาคม, 5 ตุลาคม 2564 ประชุม Q-shop

สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Shop) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting เมื่อ 20 กรกฎาคม 2564 และ 5 ตุลาคม 2564

Posted in: Newsletter,
20220223_112932
9 มิถุนายน 2564 นายกสมาคมฯให้สัมภาษณ์ สนง.พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
" สมาคมฯ โดยคุณวรารัตน์ วีรยวรางกูร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ให้สัมภาษณ์กับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแผนวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ เมื่อ 9 มิถุนายน 2564 "
Posted in: Newsletter,
คุณแม็คบรรยาย
2 ธันวาคม 2563-10 มกราคม 2564 บรรยายงาน CAC Asia Online
" สมาคมฯ โดยรองเลขาธิการสมาคมฯ ดร.สุขุม มาเจริญรุ่งเรือง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ผลกระทบของ covid-19 ต่ออุตสาหกรรมปุ๋ยในพื้นที่” ให้กับงาน CAC Asia Online โดยจัดทำเป็นคลิปวิดีโอ presentation ภาษาอังกฤษ เผยแพร่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ CAC Asia เมื่อ 2 ธันวาคม 2563–10 มกราคม 2564 "
Posted in: Newsletter,
27 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย โดยคุณวรารัตน์ วีรยวรางกูร นายกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาของสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมัยที่ 19 ครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564, 20 สิงหาคม 2564, 23 กันยายน 2564

Posted in: Newsletter,
ประชุมกรมส่งเสริมฯ5เม.ย.64_210407_1
5 เมษายน 2564 ประชุมโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย นำโดย คุณวรารัตน์ วีรยวรางกูร นายกสมาคมฯ, คุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย เลขาธิการ, คุณเพิ่มพูน โรจนสกุล คณะทำงาน พร้อมด้วย ผู้แทนจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย นำโดย นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช และคณะ ได้เข้าร่วมหารือโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งกรมฯ ได้ขอแนวทางความร่วมมือจากสมาคม ในการสนับสนุนให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) สามารถดำเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ย เพื่อชุมชน ตามนโยบายของภาครัฐ ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกร และแนวทางในการขยายผลการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัด ไปสู่แปลงใหญ่และเกษตรกรทั่วไป เพื่อให้ศดปช.มีความเข้มแข็ง สามารถจัดหาแม่ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ผสมปุ๋ยใช้เองในชุมชน และดำเนินธุรกิจชุมชนได้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 และ 6 กรกฎาคม 2564 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร  

Posted in: Newsletter,
ประชุมกก.264-10มี.ค.64_210311_0
10 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564
สมาคมฯได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วยคณะทำงาน เพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ สมาคมนิสิตเก่าม.เกษตรฯ
Posted in: Newsletter,
2 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการปุ๋ยครั้งที่ 1/2564

คุณวรารัตน์ วีรยวรางกูร นายกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปุ๋ย ครั้งที่ 1/2564 ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อ 2 มีนาคม 2564 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Posted in: Newsletter,
01
25 ธันวาคม 2563 เข้าพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
" เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 สมาคมฯได้นำคณะกรรมการและคณะทำงานเข้าพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ) ร่วมกับอีก 2 สมาคม (สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และ สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย) เพื่อสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านรับตำแหน่งใหม่และรับทราบนโยบาย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร "
Posted in: Newsletter,
S__1064965
24-25 พฤศจิกายน 2563-ร่วมบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนงานศดปช.-กรมส่งเสริมการเกษตร
"สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ร่วมบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ในหัวข้อ "โมเดลธุรกิจและแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน" โดยคุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย เลขาธิการสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 ณ กรมส่งเสริมการเกษตรและเวทีชุมชน จ.นนทบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา และวันที่ 16, 24 กุมภาพันธ์ 2564 บรรยายผ่านระบบออนไลน์อีกครั้ง
Posted in: Newsletter,
20201119_141945
19 พฤศจิกายน 2563 การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2563
"สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยได้จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2563 พร้อมด้วยคณะทำงาน Dream Team เพื่อหารือเรื่องการบริหารงานสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารสมาคมนิสิตเก่าม.เกษตรฯ"
Posted in: Newsletter,
S__24428562
3 กันยายน 2563 เสวนา “เคมี…พระเอกหรือผู้ร้าย” สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยเข้าร่วมงานเสวนา "เคมี...พระเอกหรือผู้ร้าย" ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กทม.
Posted in: Newsletter,