Newsletter

สรุปกิจกรรมภายนอกสมาคม ของปี 2558
30
24
Dec
23 ธันวาคม 2562 – การเยี่ยมชมโรงงานเอเซียอุตสาหกรรมปุ๋ยและโรงสีข้าว
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย นำคณะสมาชิกเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตปุ๋ยและการสาธิตเครื่องตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย ณ โรงงานเอเซียอุตสาหกรรมปุ๋ยและโรงสีข้าว ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถือเป็นกิจกรรมในโครงการสมาชิกสัมพันธ์ตามนโยบายของสมาคมฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิก เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าปุ๋ยระหว่างสมาชิก "
Posted in: Newsletter,
11
29
Nov
27 พฤศจิกายน 2562 – กรมส่งเสริมการเกษตรเยี่ยมชมโรงงาน YVP
" ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอความอนุเคราะห์นำคณะเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตปุ๋ย ณ โรงงานวาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับประเทศ โดยผู้เข้าร่วมมาจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6, สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพฯ, สำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ยในการขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 "
Posted in: Newsletter,
1
26
Nov
25 พฤศจิกายน 2562 – 8th CAC Asia Summit
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย (TFPTA) เข้าร่วมงาน 8th CAC Asia Summit ของสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และ CCPIT CHEM, organizer เป็นงานประชุมสุดยอดผู้นำของอุตสาหกรรมเคมีเกษตรในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 เป็นเวทีที่รวบรวมข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการขึ้นทะเบียน และการตลาดสารเคมีทางการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย และมีการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร เครื่องมือ และนวัตกรรมทางการเกษตร และพบปะผู้เชี่ยวชาญในวงการเคมีเกษตรจากนานาประเทศทั่วโลก ในการนี้ผู้แทนของสมาคมฯ คือ ดร.สุขุม มาเจริญรุ่งเรือง รองเลขาธิการสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Product Demands of Fertilizers in Thailand" เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ กทม. "
Posted in: Newsletter,
visaman5
22
Nov
1 พฤศจิกายน 2562 – การประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกครั้งที่ 1/2562
" เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย (TFPTA) ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกครั้งที่ 1/2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตลอดสมัยของคณะกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน ซึ่งหมดวาระลงในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นั้น และดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมประจำปี 2562-2564 ซึ่งนางวรารัตน์ วีรยวรางกูร ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ต่อเป็นสมัยที่ 3 พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บอกเล่าเก้าสิบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุ๋ยที่ผู้ประกอบการต้องรู้” โดยวิทยากร ว่าที่ร.อ.ธีระ เตชเจริญพานิช รองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าวโดยตรง อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ในการนำความรู้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนและพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยของประเทศให้มีศักยภาพสูงขึ้นเป็นลำดับต่อไป "
Posted in: Newsletter,
1
03
Oct
28 กันยายน 2562 – การเยี่ยมชมโรงงานรังสิตเศรษฐกิจการเกษตร
" เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย (TFPTA) ได้นำคณะสมาชิกของสมาคมเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปุ๋ยตามโครงการสมาชิกสัมพันธ์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าปุ๋ย ณ โรงงานของ หจก.รังสิตเศรษฐกิจการเกษตร ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี "
Posted in: Newsletter,
01
06
Sep
27 สิงหาคม 2562 – การประชุมหารือร่วม 4 สมาคมเกี่ยวกับกฎหมายปุ๋ย
"เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ทางสมาคม TFPTA ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายปุ๋ย ร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 4 สมาคม ประกอบด้วย 1) สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย 2) สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร 3) สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย และ 4) สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย (TFPTA) ณ ร้านอาหารโพลาโพล่า ถ.งามวงศ์วาน กทม. โดยมีประเด็นที่ร่วมหารือได้แก่ 1.การขอแก้ไขพ.ร.บ.ปุ๋ย มาตรา 32(5) 2.ภาครัฐมีนโยบายให้ ปตท.ดำเนินการวิจัยและพัฒนาปุ๋ยสั่งตัดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 3.ภาครัฐมีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณายกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด (พาราควอต, คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต) 4.ติดตามความคืบหน้าโครงการ Q-producer (โครงการผู้ผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพ) 5.การเข้าพบอัยการสูงสุดเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ปุ๋ย "
Posted in: Newsletter,
1
09
Jul
3-5 กรกฎาคม 2562 – ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 6
3-5 กรกฎาคม 2562 - ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 6 "สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม รวมทั้งจัดนิทรรศการภายในงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน"
Posted in: Newsletter,
1
01
Apr
22 มีนาคม 2562 – ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อรายงานการปฏิบัติงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “หน้าที่ของนายจ้างต่อประกันสังคมและสิทธิของลูกจ้างที่ได้จากประกันสังคม” โดยนายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “3E กับภาษีของผู้ประกอบการ” โดยวิทยากรจากกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Ballroom A โรงแรมมารวย การ์เด้น ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. "
Posted in: Newsletter,
พบอธิบดี21ม.ค.62_190121_0030
02
Feb
21 มกราคม 2562 – เข้าพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยนำคณะกรรมการ เข้าพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์) เพื่อสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่ง พร้อมทั้งรับทราบนโยบายเกี่ยวกับปุ๋ยและเคมีเกษตร ร่วมกับอีก 3 สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย, สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร, สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ กรมวิชาการเกษตร "
Posted in: Newsletter,
7thCACAsiaSummit_190131_0004
02
Feb
21 พฤศจิกายน 2561 – งาน 7th CAC Asia Summit
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าร่วมงาน 7th CAC Asia Summit ของสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และ CCPIT Sub-council of Chemical Industry เป็นงานประชุมสุดยอดผู้นำของอุตสาหกรรมเคมีเกษตรในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7 เป็นเวทีที่รวบรวมข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการขึ้นทะเบียน และการตลาดสารเคมีทางการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย และมีการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร เครื่องมือ และนวัตกรรมทางการเกษตร และพบปะผู้เชี่ยวชาญในวงการเคมีเกษตรกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ในการนี้คุณสุขุม มาเจริญรุ่งเรือง รองเลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Perspective of Local Fertilizer Production in Thailand" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ "
Posted in: Newsletter,
S__5521451
02
Feb
13-20 พฤศจิกายน 2561 – ท่องเที่ยว/ศึกษาดูงาน อิสราเอล-อียิปต์
"สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิสราเอล-อียิปต์ ดินแดนมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของสมาชิกผู้ผลิตปุ๋ย โดยเข้าเยี่ยมชมโรงงานโพแทช DEAD SEA WORKS และการเกษตรที่ทันสมัยของโลก พร้อมทั้งชมวัฒนธรรมของประเทศอิสราเอลและประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2561"
Posted in: Newsletter,
2YVP30Aug
10
Sep
30 สิงหาคม 2561 – พรรคประชาธิปัตย์เยี่ยมชมโรงงานวายวีพี
"สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ได้นำคณะกรรมการของสมาคมฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนของพรรคประชาธิปัตย์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยของบริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เพื่อเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน ให้เข้าใจในกระบวนการผลิต กระบวนการกระจายสินค้าปุ๋ย กระบวนการควบคุมคุณภาพปุ๋ยในทุกๆ ขั้นตอน และรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตามที่ได้มีการเข้าพบนายกสมาคมฯ พร้อมสมาชิก ไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อขอรับทราบในประเด็นปัญหาของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องการให้ภาครัฐดำเนินการในอนาคต เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยและเกษตรกรของประเทศต่อไป [/vc_column_text]
Posted in: Newsletter,
ประชุมกม.ปุ๋ย9ส.ค.61_180822_0019
03
Sep
9 สิงหาคม 2561 – ประชุมหารือการขอเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายปุ๋ย
"สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิสราเอล-อียิปต์ ดินแดนมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของสมาชิกผู้ผลิตปุ๋ย โดยเข้าเยี่ยมชมโรงงานโพแทช DEAD SEA WORKS และการเกษตรที่ทันสมัยของโลก พร้อมทั้งชมวัฒนธรรมของประเทศอิสราเอลและประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2561"
Posted in: Uncategorized,
50614(1)
03
Sep
10 กรกฎาคม 2561 – ประชุมหารือคณะทำงานจัดทำยกร่างแก้ไขกฎหมายปุ๋ย

“สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ได้จัดประชุมหารือคณะทำงานจัดทำยกร่างแก้ไขกฎหมายปุ๋ย เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำยกร่างแก้ไขกฎหมายปุ๋ย และหาข้อสรุปภายในสมาคม เพื่อเสนอยังกรมวิชาการเกษตรให้จัดการสัมมนา และหารือร่วมกันต่อไประหว่างสมาคมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและส่วนราชการ โดยมีการประชุมไปเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น ถ.พหลโยธิน กทม.”

Posted in: Newsletter,
S__11780237
12
Jul
3 กรกฎาคม 2561 – พรรคประชาธิปัตย์ขอเข้าพบนายกสมาคม
ด้วยพรรคประชาธิปัตย์ได้นำคณะเข้าพบนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เพื่อขอทราบประเด็นปัญหาต่างๆ ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมปุ๋ย ที่ต้องการให้ภาครัฐนำไปจัดทำเป็นนโยบายและแก้ไขในอนาคต ณ อาคารสมาคมนิสิตเก่าม.เกษตรฯ กทม. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา
Posted in: Knowledge,
ฟิวเจอร์ ครอฟ_180628_0002
12
Jul
27 มิถุนายน 2561 – ตรวจโรงงานผู้สมัครสมาชิก
สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าตรวจโรงงานผู้สมัครสมาชิกใหม่ โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ ประกอบด้วย 1. คุณมาริชสา สิริธราโชติ 2. คุณบรรจบ หนูฤทธิ์ เพื่อนำผลการตรวจมาเสนอยังที่ประชุมคณะกรรมการ ในการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ผู้สมัครจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท ฟิวเจอร์ ครอฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เขตสะพานสูง กทม. 2. บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
Posted in: Newsletter,
ประชุมสามัญ14มิ.ย08
18
Jun
14 มิถุนายน 2561 – ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-20.30 น. ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม. เพื่อรายงานการปฏิบัติงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามข้อบังคับของสมาคม รวมทั้งรับฟังบรรยายพิเศษจาก ผู้แทนของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยคุณทัศไนย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ในหัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร” และการบรรยายพิเศษจาก ผู้แทนของธนาคารเกียรตินาคิน โดยคุณกิตติโชติ์ รำพรรณ หัวหน้าภาคธนบดีธนกิจภูมิภาค และ คุณเบ็ญจวรรณ มหัตโกมล ผู้ช่วยหัวหน้าภาคธนบดีธนกิจภูมิภาค ในหัวข้อ “สร้างพอร์ตการลงทุนง่ายๆสไตล์คุณ และบริหารภาษีด้วย LTF/RMF” และงานเลี้ยงสังสรรค์หลังจบการประชุม
Posted in: Newsletter,
S__10575981
24
Apr
22 มีนาคม 2561 – ตรวจโรงงานผู้สมัครสมาชิก
สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าตรวจโรงงานผู้สมัครสมาชิกใหม่ โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ ประกอบด้วย 1. คุณมาริชสา สิริธราโชติ 2. คุณบรรจบ หนูฤทธิ์ 3. ดร.ประเสริฐ สุดใหม่ 4. คุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย 5. คุณสุขุม มาเจริญรุ่งเรือง เพื่อนำผลการตรวจมาเสนอยังที่ประชุมคณะกรรมการ ในการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ผู้สมัครจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 1. บจก.อาร์ พี เอ็น อกริคัลเจอร์ ณ โกดังบางปะอินชัย จ.พระนครศรีอยุธยา 2. บจก.รวีภัทรไบโอเทค อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
Posted in: Newsletter,
DSC_2971
05
Mar
28 กุมภาพันธ์ 2561 – งานเลี้ยงสังสรรค์ของสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี-รังสิต กทม.

Posted in: Newsletter,
Rally10-11ก.พ.61_๑๘๐๒๑๒_0013
15
Feb
10-11 กุมภาพันธ์ 2561 – TFPTA Family Rally
สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย กำหนดจัดกิจกรรมแรลลี่สานสัมพันธ์ TFPTA ภายใต้ชื่อ โครงการ “TFPTA Family Rally” เส้นทางหนองแซง สระบุรี–ไร่อรุณวิทย์ ปากช่อง นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนสมาชิกผู้ผลิตในวงการเกษตร เป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ผลิต กระชับมิตร เข้าถึงเพื่อนสมาชิกในสมาคมฯ รวมถึงสร้างความเข้าใจและความสามัคคีในกลุ่มผู้ผลิตและผู้ค้าปุ๋ย นอกจากจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมแรลลี่แล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยการร่วมปลูกป่าเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ให้ป่าไม้ และร่วมบริจาคสิ่งของและทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในระหว่างเส้นทางด้วย และในวันที่สองของกิจกรรม ได้จัดให้มีการเสวนา เรื่อง “ภาษี Digital 3E : E-payment, E-invoice, E-receipt” โดยวิทยากรจากสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 คุณอาทร ศรีเชียงสา มาบรรยายให้ความรู้กับสมาชิกสมาคมฯ ด้วย
Posted in: Newsletter,