NEWSLETTER

11
29
Nov
27 พฤศจิกายน 2562 – กรมส่งเสริมการเกษตรเยี่ยมชมโรงงาน YVP
" ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอความอนุเคราะห์นำคณะเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตปุ๋ย ณ โรงงานวาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับประเทศ โดยผู้เข้าร่วมมาจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6, สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพฯ, สำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดินปุ๋ยในการขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 "
Posted in: Newsletter,
1
26
Nov
25 พฤศจิกายน 2562 – 8th CAC Asia Summit
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย (TFPTA) เข้าร่วมงาน 8th CAC Asia Summit ของสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และ CCPIT CHEM, organizer เป็นงานประชุมสุดยอดผู้นำของอุตสาหกรรมเคมีเกษตรในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 เป็นเวทีที่รวบรวมข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการขึ้นทะเบียน และการตลาดสารเคมีทางการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย และมีการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร เครื่องมือ และนวัตกรรมทางการเกษตร และพบปะผู้เชี่ยวชาญในวงการเคมีเกษตรจากนานาประเทศทั่วโลก ในการนี้ผู้แทนของสมาคมฯ คือ ดร.สุขุม มาเจริญรุ่งเรือง รองเลขาธิการสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Product Demands of Fertilizers in Thailand" เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ กทม. "
Posted in: Newsletter,
visaman5
22
Nov
1 พฤศจิกายน 2562 – การประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกครั้งที่ 1/2562
" เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย (TFPTA) ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกครั้งที่ 1/2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญตลอดสมัยของคณะกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน ซึ่งหมดวาระลงในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นั้น และดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมประจำปี 2562-2564 ซึ่งนางวรารัตน์ วีรยวรางกูร ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ต่อเป็นสมัยที่ 3 พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บอกเล่าเก้าสิบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปุ๋ยที่ผู้ประกอบการต้องรู้” โดยวิทยากร ว่าที่ร.อ.ธีระ เตชเจริญพานิช รองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าวโดยตรง อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ในการนำความรู้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนและพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยของประเทศให้มีศักยภาพสูงขึ้นเป็นลำดับต่อไป "
Posted in: Newsletter,

POPULAR BOOKS