NEWSLETTER

29 กันยายน – งานแสดงมุทิตาจิตต่อบุคลากรภาควิชาปฐพี

สมาคม TFPTA เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตต่อบุคลากร ภาควิชาปฐพี คณะเกษตร ม.เกษตรฯ กำแพงแสน เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ แด่ศาสตราจารย์อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อ 29 กันยายน 2565

Posted in: Newsletter,
14 กันยายน 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการปุ๋ยครั้งที่ 1/2565

สมาคมTFPTA โดยนายกสมาคม คุณวรัญญา บุญวิวัฒน์ และ คุณไพฑูรย์ ติโลกวิชัย อุปนายก เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการปุ๋ย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่กรมวิชาการเกษตร เพื่อหารือประเด็นสำคัญ ดังนี้ – การกำหนดค่า Germination Index (GI) สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาการรับขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ – การพิจารณาร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแจ้งและการรับแจ้งการส่งออกปุ๋ย พ.ศ. ….. – การพิจารณาร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแจ้งและการรับแจ้งการนำเข้าปุ๋ย พ.ศ. …..

Posted in: Newsletter,
30 สิงหาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการผู้ผลิตวัตถุอันตรายที่มีคุณภาพ

สมาคม TFPTA โดยท่านนายกคุณวรัญญา บุญวิวัฒน์, คุณฝนธิป ศรีวรัญญู กรรมการสมาคมฯ และคุณนารา มีพันที ผจก.สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ของกลุ่มสารวัตรเกษตร ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

Posted in: Newsletter,

POPULAR BOOKS