NEWSLETTER

01
06
Sep
27 สิงหาคม 2562 – การประชุมหารือร่วม 4 สมาคมเกี่ยวกับกฎหมายปุ๋ย
"เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ทางสมาคม TFPTA ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายปุ๋ย ร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 4 สมาคม ประกอบด้วย 1) สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย 2) สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร 3) สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย และ 4) สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย (TFPTA) ณ ร้านอาหารโพลาโพล่า ถ.งามวงศ์วาน กทม. โดยมีประเด็นที่ร่วมหารือได้แก่ 1.การขอแก้ไขพ.ร.บ.ปุ๋ย มาตรา 32(5) 2.ภาครัฐมีนโยบายให้ ปตท.ดำเนินการวิจัยและพัฒนาปุ๋ยสั่งตัดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 3.ภาครัฐมีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณายกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด (พาราควอต, คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต) 4.ติดตามความคืบหน้าโครงการ Q-producer (โครงการผู้ผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพ) 5.การเข้าพบอัยการสูงสุดเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ปุ๋ย "
Posted in: Newsletter,
1
09
Jul
3-5 กรกฎาคม 2562 – ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 6
3-5 กรกฎาคม 2562 - ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 6 "สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม รวมทั้งจัดนิทรรศการภายในงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน"
Posted in: Newsletter,
1
01
Apr
22 มีนาคม 2562 – ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
" สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อรายงานการปฏิบัติงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “หน้าที่ของนายจ้างต่อประกันสังคมและสิทธิของลูกจ้างที่ได้จากประกันสังคม” โดยนายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “3E กับภาษีของผู้ประกอบการ” โดยวิทยากรจากกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Ballroom A โรงแรมมารวย การ์เด้น ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. "
Posted in: Newsletter,

POPULAR BOOKS