นโยบายปี 2560-2562 ของนายกคนปัจจุบัน

logo_tfpta2017

นโยบายของคณะกรรมการบริหารงาน
สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย
พ.ศ. 2560-2562

นโยบายบริหารงานของสมาคมฯ
1.พัฒนาสมาคมฯ ให้เป็นองค์กรที่ปรึกษาของสมาชิก เพื่อช่วยให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิชาการและการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและการค้าปุ๋ย
2.สร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3.ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจของสมาชิก และสร้างความร่วมมือร่วมใจเพื่อความสัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิกของสมาคมฯ
4.ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าปุ๋ย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของสมาชิกสมาคมฯ
5.พัฒนาศักยภาพการผลิตปุ๋ยของสมาชิกสมาคมฯ ให้เป็นผู้ผลิตปุ๋ยคุณภาพและมีความสามารถในการแข่งขันกับตลาด AEC ของประเทศเพื่อนบ้านได้ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงานของสมาคมฯ

นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย

22 กรกฎาคม 2558