สรุปกิจกรรมภายนอกสมาคมปี 58

สรุปกิจกรรมภายนอกสมาคมฯ ปี 2558

 1. สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สนับสนุนงบประมาณจำนวน 25,000 บาท และเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เมี่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย์
 2. สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2558 ของ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณารายงานสรุปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ฉบับผู้บริหาร (Executive Summary) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558  ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 3. สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2558 ของ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย เพื่อขอบคุณคณาจารย์ ข้าราชการ สื่อมวลชนและสมาชิก ที่ได้ให้ความปรารถนาดีต่อสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยเสมอมา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558  ณ ห้องราชพฤกษ์บอลรูม สโมสรราชพฤกษ์ ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ
 4. สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของ สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ โดยมีบรรยายพิเศษจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เรื่อง “วิสัยทัศน์กรมวิชาการเกษตร2558”
 5. สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าร่วมประชุม กรรมการวิชาการคณะที่ 42 มาตรฐานปุ๋ย ครั้งที่ 7-1/2558 เพื่อพิจารณาตารางเปรียบเทียบ มอก.75-2548 กับร่างมาตรฐานฯ ปุ๋ยเคมี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 402 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ
 6. สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของ สมาคมอารักขาพืชไทย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ ห้อง Lotus โรงแรมรามาการ์เด้นส์
 7. สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวน 30,000 บาท และเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณีของ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ครั้งที่ 15 เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมและกิจการของสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และเพื่อส่งเสริมให้เพื่อนสมาชิกและผู้มีอุปการะคุณได้ออกกำลังกายและผ่อนคลายจากภารกิจประจำวัน เมี่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  ณ สนามคาสคาต้า กอล์ฟคลับ จ.นครนายก
 8. สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าร่วมประชุมการนำเข้าปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย, วัตถุอันตราย) ของ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เพื่อปรึกษา หารือแนวทางการปรับปรุงการนำเข้าปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย, วัตถุอันตราย) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
 9. สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าประจำปี 2558 ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อส่งเสริมสมาคมการค้าให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมาคมการค้าสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถยกระดับมาตรฐานการพัฒนาสมาคมการค้าสู่ระดับมาตรฐาน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ศูนย์ฝึกอบรบพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 10. สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยรายสินค้า และประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2558 ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณารายงานสรุปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ฉบับผู้บริหาร (Executive Summary) ไตรมาสที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558  ณ ห้องพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 ตึกศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  และ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558  ณ ห้อง AEOC ชั้น 2 ตึกศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 11. สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าร่วมประชุม National Expert Group on Soil and Nutrient Management ของ กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนของอาเซียน ร่วมกับเลขาธิการอาเซียนและกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมี German International Cooperation (GIZ) เป็นผู้ดำเนินการประสานงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันบูรณาการ เพื่อจัดทำกรอบความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งมีการจัดทำแผนกลยุทธ์สนับสนุนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนในระดับชาติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้ง ASEAN Expert Group on Soil and Nutrient Management เพื่อจัดทำ ASEAN Guideline on Soil and Nutrient Management โดยประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ต้องมีคณะทำงานระดับชาติ เป็นคณทำงานร่วมปรึกษาหารือจัดทำข้อมูลในภาพรวมระดับชาติ  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร จึงประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะทำงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558  ณ ห้องประชุม 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
 12. สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปุ๋ย ครั้งที่ 1/2558 ของ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณา “ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อความอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดให้มีในฉลากปุ๋ย พ.ศ. ……..” เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 2 กรมวิชาการเกษตร
 13. สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และสัมมนาวิชาการ เรื่อง “จัดการดิน-ปุ๋ยข้าวอย่างไร ให้มีกำไร” เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาการผลิตข้าวด้านดินและปุ๋ย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558  ณ ห้องประชุมใหญ่ (801) ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน
 14. สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบัญชี 2557/58 และฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับตัวให้อยู่ในโลกการแข่งขันด้านการตลาดยุคปัจจุบัน”  ของ บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด (TABCO)  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยรายสินค้า และประชุมคณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2558 ของ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เพื่อพิจารณารายงานสรุปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ฉบับผู้บริหาร (Executive Summary) ไตรมาสที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 ตึกศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  และ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558  ณ ห้อง AEOC ชั้น 2 ตึกศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร