นโยบายสมาคมปี 2560-2562

logo_tfpta2017

นโยบายของคณะกรรมการบริหารงาน
สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย
พ.ศ. 2560-2562

นโยบายบริหารงานของสมาคมฯ พ.ศ. 2560-2562
1. พัฒนาสมาคมฯ ให้เป็นองค์กรที่ปรึกษาของสมาชิก เพื่อช่วยให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิชาการและการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและการค้าปุ๋ย
2. สร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจของสมาชิก และสร้างความร่วมมือร่วมใจเพื่อความสัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิกของสมาคมฯ
4. ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าปุ๋ย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของสมาชิกสมาคมฯ
5. พัฒนาศักยภาพการผลิตปุ๋ยของสมาชิกสมาคมฯ ให้เป็นผู้ผลิตปุ๋ยคุณภาพและมีความสามารถในการแข่งขันกับตลาด AEC ของประเทศเพื่อนบ้านได้

แผนงานและโครงการปี พ.ศ. 2560-2562
1. โครงการพัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศของสมาคมฯ
– วัตถุประสงค์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และทันสถานการณ์แก่สมาชิก หน่วยงานภาครัฐ และสาธารณชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับดินและปุ๋ย
2. โครงการสมาชิกสัมพันธ์
2.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิกของสมาคมฯ โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าปุ๋ย การจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานของสมาชิกที่มีความสมัครใจและมีความพร้อมให้สมาชิกอื่นเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้
2.2 มุ่งขยายฐานสมาชิกของสมาคมฯ โดยการเปิดรับสมาชิกวิสามัญของสมาคมฯ
3. โครงการ Q producer
3.1 มุ่งมั่นพัฒนาให้สมาชิกเป็นผู้ผลิตปุ๋ย วัสดุตัวเติม (Filler) รวมถึงวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ ให้สมาชิกจัดตั้งหรือสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย ที่สามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าของภาครัฐ
4. โครงการเพื่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility)
– จัดทำกิจกรรม “ตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด” โดยการรณรงค์ปลูกป่าฯ จัดตั้งกองทุนสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยเพื่อการศึกษา ฯลฯ
5. โครงการดินและปุ๋ยเพื่อผู้ประกอบการ เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักของโครงการ
– เพื่อเผยแพร่ความรู้จากคัมภีร์ดินและปุ๋ยไทย ของสมาคมฯ โดยการนำความรู้มาถ่ายทอดสู่ภาคปฏิบัติให้แก่สมาชิก และผู้ประกอบการได้ผลิตปุ๋ยคุณภาพดี บริการแก่เกษตรกร โดยไม่มีปัญหาด้านกฎหมาย (0 Case) นอกจากนั้น ปุ๋ยที่ผลิตจะต้องเหมาะสมกับดินและพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย โดยจะมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่การจัดตั้ง “โรงเรียนดินและปุ๋ย เพื่อผู้ประกอบการ” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกและเครือข่ายสมาชิก ให้มีคุณภาพ ผลิตปุ๋ยคุณภาพบริการเกษตรกร
6. กิจกรรมจัดหารายได้เข้าสมาคมฯ ในโอกาสและวิธีการต่างๆ6.1 จำหน่ายหนังสือคัมภีร์ดินและปุ๋ยไทยในวาระโอกาสต่างๆ
6.2 จัดโครงการฝึกอบรม (Training Course) หลักสูตรระยะสั้นๆ เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก และผู้สนใจทั่วไป
6.3 การจัดบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น เรื่อง (1)วัสดุปรับปรุงดินควรได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ (2)โลกของปุ๋ยโปตัสเซียมคลอไรด์กับการพัฒนาประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน (3)หนึ่งทศวรรษของกฎหมายปุ๋ยฉบับที่ 2 vs ประโยชน์ของรัฐเกษตรกรและผู้ประกอบการ และ (4)อื่นๆ
6.4 การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคีของสมาชิกตามความเหมาะสม
7. กำหนดการจัดประชุม
7.1 คณะกรรมการของสมาคมฯ เดือนละ 1 ครั้ง
7.2 สมาชิกสามัญ ปีละ 1 ครั้ง
7.3 สมาชิกวิสามัญ ปีละ 2 ครั้ง อาจมีเพิ่มเติมตามความจำเป็น

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย
22 กรกฎาคม 25ุ61