นโยบาย แผนงานและโครงการ 2563-2565

นโยบาย แผนงาน และโครงการ

ของคณะกรรมการบริหารสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย

ประจำปี 2563-2565

นโยบายบริหารงาน

1. พัฒนาสมาคมฯ ให้เป็นองค์กรที่ปรึกษาของสมาชิก เพื่อช่วยให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิชาการ และการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและการค้าปุ๋ย

2. สร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

3. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบธุรกิจของสมาชิก และสร้างความร่วมมือร่วมใจ เพื่อความสัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิกของสมาคมฯ

4. ส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าปุ๋ย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของสมาชิกสมาคมฯ

5. พัฒนาศักยภาพการผลิตปุ๋ยของสมาชิกสมาคมฯ ให้เป็นผู้ผลิตปุ๋ยคุณภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันกับตลาด AEC ของประเทศเพื่อนบ้านได้

แผนงานและโครงการปี พ.ศ. 2563-2565

1. โครงการพัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศของสมาคมฯ

วัตถุประสงค์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และทันสถานการณ์แก่สมาชิก หน่วยงานภาครัฐ และสาธารณชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับดินและปุ๋ย

2. โครงการสมาชิกสัมพันธ์

2.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิกของสมาคมฯ โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าปุ๋ย การจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานของสมาชิกที่มีความสมัครใจและมีความพร้อมให้สมาชิกอื่นเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้

2.2 มุ่งขยายฐานสมาชิกของสมาคมฯ โดยการเปิดรับสมาชิกวิสามัญของสมาคมฯ

3. โครงการ Q-producer

3.1 มุ่งมั่นพัฒนาให้สมาชิกเป็นผู้ผลิตปุ๋ย วัสดุตัวเติม (Filler) รวมถึงวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ ให้สมาชิกจัดตั้งหรือสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย ที่สามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าของภาครัฐ

3.3 ส่งเสริมให้สมาชิกทำการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยที่ผลิตทุกครั้ง เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนที่จะส่งออกจำหน่าย

3.4 ส่งเสริมให้สมาชิกเข้าสู่ระบบ ISO9001, ISO14001 และ ISO17025

4. โครงการเพื่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility)

จัดทำกิจกรรม “ตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด” โดยการรณรงค์ปลูกป่าฯ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. กิจกรรมจัดหารายได้เข้าสมาคมฯ ในโอกาสและวิธีการต่างๆ
5.1 กิจกรรมแรลลี่
5.2 กิจกรรมโบว์ลิ่ง
5.3 การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคีของสมาชิกตามความเหมาะสม

6. กำหนดการจัดประชุม

6.1 คณะกรรมการของสมาคมฯ ปีละ 6 ครั้ง อาจมีเพิ่มเติมตามความจำเป็น

6.2 สมาชิกสามัญ ปีละ 1 ครั้ง

6.3 สมาชิกวิสามัญ ปีละ 1 ครั้ง  อาจมีเพิ่มเติมตามความจำเป็น

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย
11 กันยายน 2563