นโยบาย แผนงานและโครงการ 2563-2565

นโยบาย แผนงาน และโครงการ

ของคณะกรรมการบริหารสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย

ประจำปี 2565-2567

นโยบายบริหารงาน ปี พ.ศ. 2565-2567

1. พัฒนาสมาคมฯ ให้เป็นองค์กรที่ปรึกษาของสมาชิก ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายปุ๋ย เช่น การให้ข้อมูลความรู้และสถิติทางราคาแม่ปุ๋ยและวัตถุดิบ และเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตต่างๆ แก่สมาชิกสมาคมฯ

2. เสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของสมาชิกสมาคมฯ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

3. เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในวงการปุ๋ยไทยและต่างประเทศ ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการปุ๋ย รายชื่อกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชไร่พืชสวน สินค้าทางการเกษตรทุกชนิด จัดทำเป็นฐานข้อมูล (Data Base) ให้บริการแก่สมาชิกสมาคมฯและประชาชนทั่วไป โดยลงทะเบียนสมัครเข้าใช้งาน ผ่านทางเพจ หรือเว็บไซต์ www.tfpta.com

4. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการปุ๋ย เช่น กอล์ฟสามัคคี แรลลี่การกุศล การศึกษาดูงานการผลิตในต่างประเทศ เป็นต้น

แผนงานและโครงการปี พ.ศ. 2565-2567

1. การจัดคอร์สอบรมสำหรับสมาชิกที่แจ้งความประสงค์จะพัฒนาองค์กร หรือต้องการจัดอบรมให้พนักงานเฉพาะด้าน ซึ่งอาจจัดโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้จากมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือองค์กรภายนอกที่สมาชิกสนใจ โดยมีการคิดค่าใช้จ่ายต่อคอร์ส

2. กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ด้านต่างๆ

2.1 กิจกรรมด้านวิชาการ (บรรยายพิเศษ/ประชุม/เสวนาทางวิชาการ, ศึกษาดูงานต่างประเทศ, วอล์คแรลลี่ทางวิชาการ)

2.2 กิจกรรมสันทนาการ (ท่องเที่ยวต่างจังหวัด/ต่างประเทศ, งานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิก, กอล์ฟ/แรลลี่/โบว์ลิ่ง)

2.3 กิจกรรมด้านสังคมและการกุศล (CSR) (จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้เรื่องปุ๋ย, บริจาคสิ่งของ, ปลูกป่า)

2.4 กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานของสมาชิก

3. โครงการ Q-producer

3.1 มุ่งมั่นพัฒนาให้สมาชิกเป็นผู้ผลิตปุ๋ย วัสดุตัวเติม (Filler) รวมถึงวัสดุปรับปรุงดินที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ ให้สมาชิกจัดตั้งหรือสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย ที่สามารถตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าของภาครัฐ

3.3 ส่งเสริมให้สมาชิกทำการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ยที่ผลิตทุกครั้ง เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนที่จะส่งออกจำหน่าย

3.4 ส่งเสริมให้สมาชิกเข้าสู่ระบบ ISO9001, ISO14001 และ ISO17025

4. การพัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศของสมาคมฯ

5. กำหนดจัดประชุมต่างๆของสมาคมฯ
5.1 ประชุมคณะกรรมการของสมาคมฯ ปีละ 6 ครั้ง อาจมีเพิ่มเติมตามความจำเป็น
5.2 ประชุมใหญ่สามัญ ปีละ 1 ครั้ง (จัดไม่เกิน 30 เมษายน ของทุกปี)
5.3 ประชุมใหญ่วิสามัญ จัดประชุมเมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วน

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย
15 มิถุนายน 2565