พันธกิจสมาคม

logo

นโยบายของคณะกรรมการบริหารงาน
สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย
พ.ศ. 2558 – 2559

เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของสมาชิกของสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารขอแถลงนโยบายการบริหารงาน และแผนการจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของสมาคมฯ ไว้ดังนี้

นโยบายบริหารงานของสมาคมฯ
1. มุ่งมั่นในการพัฒนาสมาคมฯ ให้เป็นสถาบันภาคเอกชนที่เป็นที่พึ่งของสมาชิก และประเทศชาติ
2. มุ่งมั่นสร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจของสมาชิกของสมาคมฯ
3.ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิกของสมาคมฯ
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในทางวิชาการอันเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจของสมาชิกสมาคมฯ
5. และนโยบายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงานของสมาคมฯ
แผนงานและโครงการปี พ.ศ. 2558
1. โครงการดินและปุ๋ยเพื่อผู้ประกอบการ
– เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เพื่อเผยแพร่ความรู้จากคัมภีร์ดินและปุ๋ยไทย ของสมาคมฯ โดยการนำความรู้มาถ่ายทอดสู่ภาคปฏิบัติให้แก่สมาชิก และผู้ประกอบการได้ผลิตปุ๋ยคุณภาพดี บริการแก่เกษตรกร โดยไม่มีปัญหาด้านกฎหมาย (0 Case) นอกจากนั้น ปุ๋ยที่ผลิตจะต้องเหมาะสมกับดินและพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย
2. โครงการพัฒนาและจัดทำระบบสารสนเทศของสมาคมฯ
– วัตถุประสงค์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่สมาชิก และสาธารณชนทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องดินและปุ๋ย
3. โครงการสมาชิกสัมพันธ์
– เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่สมาชิกของสมาคมฯ โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าปุ๋ย การจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานของสมาชิกที่มีความสมัครใจและมีความพร้อมให้สมาชิกอื่นเข้าเยี่ยมชมโรงงานได้
– มุ่งขยายฐานสมาชิกของสมาคมฯ โดยการเปิดรับสมาชิกวิสามัญของสมาคมฯ
4. โครงการ Q producer
– มุ่งมั่นพัฒนาให้สมาชิกเป็นผู้ผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ รวมถึงผลิตและพัฒนาวัสดุเติมเต็มหรือฟิลเลอร์คุณภาพ ตลอดจนวัสดุปรับปรุงดิน
5. โครงการเพื่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility)
– จัดทำกิจกรรม “ตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด” โดยการรณรงค์ปลูกป่าฯ จัดตั้งกองทุนสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยเพื่อการศึกษา ฯลฯ
6. กิจกรรมจัดหารายได้เข้าสมาคมฯในโอกาสและวิธีการต่างๆ
– จำหน่ายหนังสือคัมภีร์ดินและปุ๋ยไทยในวาระโอกาสต่างๆ
– จัดโครงการฝึกอบรม (Training Course) เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก และผู้สนใจทั่วไป
– การจัดบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น เรื่อง “วัสดุปรับปรุงดินควรได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่” “โลกของปุ๋ยโปตัสเซียมคลอไรด์กับการพัฒนาประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน” และอื่นๆ
– การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคีของสมาชิกตามความเหมาะสม
7. กำหนดการจัดประชุม
– กรรมการบริหารของสมาคมฯ เดือนละ 1 ครั้ง
– สมาชิกสามัญ ปีละ 1 ครั้ง
– สมาชิกวิสามัญ ปีละ 2 ครั้ง

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย

22 กรกฎาคม 2558